آموزش عربی

..:: وبلاگ تخصصی آموزش عربی ::..

بارم بندی درس عربی سال اول ودوم درنوبت های اول ودوم وشهریورماه

بارم بندي در س عربي (1) متوسطه«عمومي»

 

الف) ترجمه عبارتها ودرك وفهم متون(11 نمره)

 (مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول،دوم وشهريور)

رديف

                               عنـــــــــاويـــــن

نمره

1

ترجمه عبارتها : شامل متن درسها ،تمرينات و..........(لِلتّــَرجمــــة)

3

2

طرح سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه (عَيِّـن التَّرجمـةَ الصَّحيحـةَ)

5/1

3

تهيه متن كوتاه و «سؤالات درك مطلب». (إقراْ النَّصَ التّالي ثُمَّ اَجِبْ عَن الاَسئلةِ)

5/2

4

تصحيح اغلاط ترجمه.(صَحِّـح الاَخـطاء َفي التَّـرجمـةِ)

2

5

شناخت معاني ومفاهيم واژه ها ازقبيل:1)عربي به فارسي    2)فارسي به عربي  3)مترادف        4)متضاد

1

6

طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه ويافتن ترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده مانند:(اَكمِل الفراغ.........)

5/.

7

تعريب (تبديل جمله فارسي به عربي)

5/.

 

ب) كاربرد قواعد در عبارتها(9نمره)

نوبت اول:

رديف

               عنـــــاوين

نمره

1

ياد آوري شامل:شناخت افعال وكاربرد صيغه هاي مختلف آن، اعراب كلمات، ضمير

5/2

2

ثلاثي مزيد

25/2

3

جامد ومشتق

25/2

4

التحليل الصرفي (تجزيه)

1

5

اضواء قرآنيه وفي رحاب نهج البلاغه.

1

  نوبت دوم:

رديف

                                   عنـــــــاوين

نمره                         

1

شناخت افعال مجرد ومزيد وكاربرد صيغه هاي مختلف آن.

1

2

ضمير

75/0

3

موصول

5/0

4

معرب ومبني

75/0

5

جمله فعليه (فعل وفاعل ،مفعول به وجار ومجرور)

1

6

جله اسميّه (مبتدا وخبر)

1

7

التحليل الصرفي والاعراب.(تجزيه وتركيب)

2

8

التشكيل (حركت گذاري)

1

9

اضواء قرآنيه وفي رحاب نهج البلاغه

1

 

شهریور:

 نمره

عناوین

1

1-شناخت افعال مجردومزیدوکاربرد صیغه های مختلف آن  

75/0

2-جامدومشتق                                                                                                                                   

75/0

  3-ضمیر

5/0

4- موصول

5/0

5-معرب ومبنی

1

6-جمله فعلیه(فعل وفاعل ومفعول به و جارو مجرور-----)

1

7-جمله اسمیه(مبتدا و خبر و.........)

2

8-التحلیل الصرفی والاعراب

5/0

9-التشکیل

1

اضواء قرآنیه،فی رحاب نهج البلاغه

 تذکرات:

1-در نوبت دوم 5/2 نمره ازبند الف بارم بندی به نیمه اول کتاب اختصاص داده شود0

2- در طرح سؤالات سعی گردد در عبارت های کتاب تغییراتی داده شود واز دادن عین عبارت

های کتاب خوداری شود0


 

بارم بندي درس عربي(2)سال دوم رشته هاي غيرعلوم انساني

نمره

عناوين

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم وشهريور)

الف- ترجمه عبارت ها
 و درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرينات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

5/2

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:
- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن.
- دادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن.
- دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

5/0

6-  طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه،مانند :اكمل الفراغ …يافتن ترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعريب

نمره

عناوين

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

1

1- معرفه و نكره

5/2

2- اعراب فرعي

1

3- اعراب تقديري و محلي

5/1

4- صفت و مضاف اليه

2

5- التحليل الصرفي و الاعراب

1

6- التشكيل

نمره

عناوين

نوبت دوم :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب فرعي ، تقديري و محلي

5/0

3- عدد

5/0

4- صفت و مضاف اليه

75/1

5-  اعراب فعل مضارع

75/0

6-  معلوم و مجهول

1

7-  افعال ناقصه

75/0

8-  حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس

75/1

9- الاعراب والتحليل الصرفي

5/0

10- التشكيل

نمره

عناوين

شهريور :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب ظاهري (اصلي و فرعي )

75/0

3- اعراب تقديري و محلي

5/0

4- صفت و مضاف اليه

5/1

5- اعراب فعل مضارع

75/0

6- معلوم و مجهول

5/0

7- افعال ناقصه

5/0

8- حروف مشبهه بالفعل

2

9- الاعراب والتحليل الصرفي

1

10- التشكيل

تذكرات :

1ـ در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندي به نيمه اول كتاب اختصاص داده شود .
2ـ در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

 

 

[ 2011/5/22 ] [ 8:12 ] [ l ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،